Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2024 rok

Na LIII Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego radni przyjęli budżet na 2024 rok. Głosowanie prezentowało się następująco: 18 radnych głosowało za, 12 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Budżet województwa lubelskiego w liczbach:

Dochód: 1 882 752 504 zł
Wydatki: 1 778 578 000 zł
Deficyt/nadwyżka: 104 174 504 zł (w 2018: -123 590 999 zł)
Kwota długu: 229 851 268 (w 2018: 789 724 350 zł)

Dług województwa z każdym rokiem spada i w 2024 roku Zarząd WL planuje sukcesywnie zmniejszać ten wskaźnik. Budżet 2024 roku to fundament dający szansę na wykorzystanie dodatkowego finansowania, który stanowi ponad 114% planowanego wykonania 2023 roku.

– Budżet 2024 roku to fundament dający szansę na wykorzystanie dodatkowego finansowania, do którego Województwo Lubelskie musi być przygotowane. Prawie piętnastoprocentowy wzrost dochodów zapewni optymalną realizację zadań województwa, umożliwi również spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Infrastruktura drogowa

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 521,2 mln zł. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2024 rok to rozbudowa dróg na kwotę 415 mln zł. Kluczowe inwestycje drogowe to drogi wojewódzkie:

nr 830 (Płouszowice–Nałęczów) – 30,3 mln zł,
nr 828 (Garbów–Krasienin–Niemce–Jawidz) – 25,6 mln zł,
nr 824 (Żyrzyn–Puławy–Opole Lubelskie–Józefów–Annopol) – 24,3 mln zł,
nr 860 (od DW nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki) – 16,5 mln zł.

Na realizację inwestycji województwo pozyska środki z różnych źródeł:

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 116 mln zł,
Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 84,6 mln zł,
Środki unijne w kwocie 106 mln zł.

Ochrona zdrowia

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 90,46 mln zł, w tym wkład własny województwa wyniesie 46,79 mln zł. W ramach inwestycji ze środków unijnych realizowane będą trzy projekty:

Szpitala Specjalistycznego Neuropsychiatrycznego w Lublinie dotyczące funkcjonowania i rozwoju, poprawy efektywności energetycznej oraz poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży – łącznie 3,94 mln zł,
z udziałem środków z Interreg-Next realizowana będzie inwestycja w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Utworzenie Ośrodka profilaktyki i promocji zdrowia. W 2023 roku zabezpieczono w projekcie budżetu na ten cel udział własny w wysokości 1,49 mln zł.

Wśród zadań inwestycyjnych własnych zabezpieczono środki w kwocie 44,40 mln zł w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Utworzenie Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 34,50 mln zł. Kolejne inwestycje z udziałem środków z Funduszu to budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – 7,6 mln zł i modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie – 2,3 mln zł.

Dodatkowo w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 40,13 mln zł na inwestycje w poszczególnych jednostkach:

Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 16,85 mln zł,
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie – 8,35 mln zł,
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 5,0 mln zł,
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – 4,5 mln zł
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 3,7 mln zł.

Kolejne kierunki zadań to inwestycje w budynkach stanowiących własność województwa w kwocie 18,82 mln zł, w tym m.in. dostosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie dla potrzeb jednostki budżetowej, do przepisów pożarowych oraz termomodernizacja z wykorzystanie proekologicznych technologii.

Pozostałe obszary inwestycji budżetu to kultura – 14,93 mln zł, informatyka – 14,10 mln zł, ochrona środowiska – 11,96 mln zł, rolnictwo – 10,55 mln zł.

Środki budżetu zostaną przeznaczone poza inwestycjami infrastrukturalnymi także
na utrzymanie i zadania:

jednostek oświaty – 82,76 mln zł,
instytucji kultury – 101,78 mln zł,
wspieranie przedsiębiorczości – 36,01 mln zł,
rolnictwo – 28,16 mln zł,
administrację publiczną – 270,03 mln zł.

Przekażemy 131,5 mln zł do regionalnych przewozów kolejowych. Na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin S.A. przeznaczono 15,6 mln zł.

Dochody budżetu to:

subwencja wyrównawcza – 477,85 mln zł,
subwencja regionalna – 145,27 mln zł,
subwencja oświatowa – 49,80 mln zł,
uzupełnienie subwencji ogólnej na zarządzanie drogami – 27,68 mln zł,
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 416,54 mln zł,
od osób fizycznych – 84,91 mln zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej – 259,46 mln zł, w tym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 156,69 mln.