Podpisano umów z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) z województwa lubelskiego

Kolejne umowy z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego zostały podpisane. Podczas dzisiejszej konferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentowali: marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Michał Mulawa oraz członek zarządu Zdzisław Szwed.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich został ogłoszony konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Od 11 kwietnia do 7 czerwca 2023 r. można było składać wnioski o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LSR. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków.
Do wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 powołano Komisję, która oceniała złożone wnioski według kryteriów wyboru LSR.

Ocenie podlegało 27 strategii (w tym 10, w których zachodził konflikt obszarowy). Przy wyborze decydowały między innymi innowacyjność w LSR, partnerstwo na obszarze i spoza obszaru, aktywizacja społeczności lokalnej, czy też wsparcie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Po przeprowadzonej ocenie zostały wybrane 22 Strategie, w tym 19 z poprzedniego okresu programowania i 3, które będą realizowane przez nowe LGD, tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie”, Lokalna Grupa Działania „Miś” (obejmuje powiat radzyński), Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej.

Wysokość środków przyznanych dla Województwa Lubelskiego na realizację i wdrażanie strategii wynosi 51,575 mln euro (z czego 42 mln euro na komponent wdrażanie LSR 9, 975 mln euro na komponent zarządzanie LSR).
LEADER to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, które pomaga włączać mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania działań i decyzji w celu poprawy jakości życia. Działanie LEADER realizują LGD. Jest to rodzaj partnerstwa terytorialnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego) oraz mieszkańców danego obszaru LGD. W województwie lubelskim w ramach PROW 2014-2020 powstały 22 Lokalne Grupy Działania, które otrzymały środki w wysokości 51 999 669,60 euro, natomiast w późniejszych latach kwota została zwiększona do wysokości 73 527 154,60 euro.

W ramach działania LEADER zostało podjęte 664 działalności gospodarcze na kwotę wsparcia blisko 51 mln złotych. Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wyniosła 227 (ponad 41 mln złotych). Podpisano również 77 umów na projekty grantowe (na kwotę ponad 13 milionów złotych) oraz 1298 umów na kwotę ponad 136 milionów złotych na projekty inwestycyjne. To z tych projektów powstały place zabaw, boiska, zagospodarowane zostały centra wsi, wyposażone świetlice czy zakupione stroje dla zespołów ludowych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich czy strażaków. Przykładami prowadzonych działalności w województwie lubelskim na obszarach wiejskich są: fizjoterapia, dietetyka, catering, kosmetologia, fryzjerstwo, usługi elektryczne, budowalne, fotograficzne, mechaniczne, stolarskie, lekarskie oraz inne.

Liczba projektów złożonych zarówno przez samorządy, stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszarów wiejskich świadczy o realnej potrzebie wsparcia finansowego na kolejny okres programowania.