Ulan-Majorat, Komarówka Podlaska, Wohyń, Wola Uhruska i Wyryki z pieniędzmi od Marszałka Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dziś dziewięć umów o dofinansowanie na projekty z zakresu cyfryzacji. Inicjatywy te, realizowane w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, to znaczący krok w kierunku rozwoju cyfryzacji regionu oraz poprawy dostępu do elektronicznych usług publicznych, który przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców regionu oraz dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Rozwój elektronicznych usług publicznych

Umowy realizowane będą w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a ich łączna wartość wynosi ponad 66 mln zł, z czego ponad 56 mln zł to środki unijne. Dofinansowanie uzyskały projekty obejmujące m.in. informatyzację procesów urzędowych, rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych, uruchomienie e-usług oraz poprawę funkcjonalności istniejących.

– Przy wsparciu z Funduszy Europejskich nasze gminy i instytucje, które odebrały dzisiaj umowy o dofinansowanie, będą mogły zaproponować najwyższej jakości usługi cyfrowe mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom. Za tym idą nowe możliwości rozwoju, bezpieczeństwo danych i usprawnienie wszelkich procesów urzędowych – zapewnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Realizacją umów zajmą się w partnerstwach gminy:

1. Trawniki wraz z gminami: Firlej, Garbów, Krzczonów i Spiczyn – „Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego”. Wartość projektu wyniosła ponad 5,8 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich blisko 5 mln zł.

2. Niedrzwica Duża wraz z gminami: Jastków, Niedźwiada, Rybczewice, Serniki i Strzyżewice – „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego”. Wartość projektu wyniosła ponad 9 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich ponad 7 mln zł.

3. Dorohusk wraz z gminami: Dołhobyczów, Kraśniczyn, Leśniowice, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź – „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”. Wartość projektu wyniosła ponad 12 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich blisko 11 mln zł.

4. Ulan-Majorat wraz z gminami: Komarówka Podlaska, Wohyń, Wola Uhruska i Wyryki – „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego”. Wartość projektu wyniosła ponad 8 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich ponad 7 mln zł.

5. Nałęczów wraz z gminami: Baranów, Wąwolnica, Kłoczew, Nowodwór oraz Wilkołaz – „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego”. Wartość projektu wyniosła ponad 9 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich blisko 8 mln zł.

6. Komarów-Osada wraz z gminami: Adamów, Grabowiec, Łukowa, Radecznica i Stary Zamość – „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego”. Wartość projektu wyniosła ponad 9 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich ponad 8 mln zł.

Ponadto dofinansowanie otrzymały również:

7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – projekt pn. „e-UMLUB – uniwersytecka platforma usług elektronicznych”. Polega on na zwiększeniu dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez uniwersytet dla mieszkańców Województwa Lubelskiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych i jego współpracy z innymi systemami. W ramach projektu wdrożone zostaną dwie e-usługi publiczne, zostanie także utworzona elektroniczna baza dokumentów, a strony internetowe będą dostępne cyfrowo. Wartość projektu wyniosła ponad 4,6 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to blisko 4 mln zł.

8. Archidiecezja Lubelska – projekt pn. „Zwiększenie skali digitalizacji zasobów cmentarzy na terenie Archidiecezji Lubelskiej oraz poprawa interoperacyjności i bezpieczeństwa systemu SeAK”. W ramach przedsięwzięcia przewidziano inwentaryzację i digitalizację grobów. Efekty inwentaryzacji grobów zostaną wdrożone do systemu informatycznego (system SeAK) i udostępnione w formie elektronicznej każdemu użytkownikowi. Projekt obejmuje również integrację systemu SeAK z centralnym, ogólnopolskim systemem informacji o osobach zmarłych i miejscach pamięci. W projekcie przewidziano także prace związane z poprawą cyberbezpieczeństwa oraz dostosowanie treści do standardu 2.1 WCAG (A) w odniesieniu do e-usługi utrzymania i zarządzania miejscami pochówku. Wartość projektu wyniosła ponad 4,6 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich blisko 4 mln zł.

9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – projekt pn. „Kultura bez ograniczeń – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”. Inwestycja obejmie digitalizację i udostępnienie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów biblioteki w formie otwartych danych w domenie publicznej biblioteki. Realizacja pozwoli także na stworzenie i udostępnienie czytelnikom usługi „click&collect”, czyli zamów i odbierz, polegającej na składaniu zamówień na konkretne pozycje w Bibliotece Cyfrowej. Co więcej pracownicy będą mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach. Wartość projektu wyniosła blisko 2 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich ponad 1,6 mln zł.

Wybrane projekty są zróżnicowane pod względem zakresu i celów, ale łączy je wspólny mianownik – przyspieszenie cyfryzacji regionu i dostarczenie innowacyjnych rozwiązań dla jego mieszkańców.

O naborze

25 kwietnia 2023 r. ogłoszono nabór do projektów konkurencyjnych z zakresu cyfryzacji. W wyniku naboru zostały złożone 34 wnioski, spośród nich pozytywnie oceniono 19. Dzisiaj z rąk marszałka Jarosława Stawiarskiego umowy na realizację projektów odebrało 9 Beneficjentów. Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze (alokacja) wyniosła ponad 66 mln zł.
Przedsięwzięcia, na jakie Beneficjenci mogli uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, to m.in. tworzenie i cyfryzacja nowych usług, poprawa funkcjonalności istniejących usług, wzmacnianie bezpieczeństwa świadczenia e-usług czy systemów informatycznych o zasięgu regionalnym i lokalnym, a także udostępnienie informacji sektora publicznego oraz cyfrowych zasobów pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego w zakresie zasobów naukowych, kulturowych i administracji.

W ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie o dofinansowanie mogły ubiegać się:
• Jednostki Samorządu Terytorialnego,
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego,
• Jednostki organizacyjne Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadające osobowość prawną,
• Organizacje badawcze,
• Organizacje pozarządowe,
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Źródło: UMWL
Fot. UMWL/Łukasz Frączek