Regulamin portalu

Regulamin portalu

REGULAMIN SERWISU PODLASKI.INFO

 

 1. Zasady Ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej: Regulaminem], określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem domeny: podlaski.info [dalej: Serwis].

Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą użytkownikowi [dalej: Użytkownik] korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści, dostępnych pod adresem domeny podlaski.info.

 1. Serwis dostępny pod adresem domeny podlaski.info, jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zarejestrowanym w Rejestrze Dzienników i Czasopism przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod pozycją nr 2315. Serwis wydawany jest i administrowany przez Apellę S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000391928, NIP: 5862272058, o kapitale zakładowym 23.986.600 zł wpłaconym w całości [dalej: Apella].
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 1. Zasady korzystania z Serwisu.

 

 1. Celem zasadniczym Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom zasobów Serwisu do przeglądania.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie wiąże się z pobieraniem od Użytkowników żadnych opłat z tego tytułu.
 1. Warunki techniczne do korzystania z Serwisu:
 2. a) na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, oraz
 3. b) posiada urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet wyposażone w sprawny system operacyjny np. Windows, MacOS, Linux, oraz
 4. c) posiada na powyższym urządzeniu zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari itp.
 5. Każdy Użytkownik przy korzystaniu z Serwisu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez Serwis, ma prawo w szczególności przeglądać Serwis, wyszukiwać poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowane w Serwisie artykuły i inne treści, według żądanych kryteriów.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza nabycia praw do Serwisu, ani materiałów tam zamieszczonych, czy też żadnych elementów Serwisu.
 4. Prawa do Serwisu, jak również do wszystkich jego elementów (w szczególności treści, materiały, elementy graficzne, układ funkcjonalny, obrazy, znaki towarowe, oprogramowanie oraz inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prezentowanych w ramach Serwisu), należą do wydawcy Serwisu lub podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 5. Użytkownik może korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wydawca Serwisu oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz aby świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu, nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, o czym poinformuje Użytkowników.
 7. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Serwisu powstałe na skutek działania siły wyższej lub zachowań Użytkowników niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.

 

 • Przetwarzanie danych osobowych:

 

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000391928, NIP: 586-22-72-058, o kapitale zakładowym 23 986 600 PLN wpłaconym w całości; e-mail: [email protected], tel.: 665 890 230.

Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z  Administratorem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub listownie pod adresem siedziby Administratora (z dopiskiem „w sprawie danych osobowych”).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, kategorie danych, okres przetwarzania danych oraz pozostałe informacje wymagane przepisami RODO:

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 1. W przypadku nawiązania kontaktuprzez Użytkownika poprzez wyżej wskazane adresy (zarówno adres siedziby, jak i adres e-mail) oraz telefonicznie, a także poprzez adresy lub numery telefonów Redakcji wskazane w zakładce Kontakt
 • administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na konieczności zapewnienia komunikacji w ramach prowadzonej korespondencji w związku z podejmowanym kontaktem, obsłudze korespondencji kierowanej do administratora (w szczególności udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania), a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami;
 • administrator przetwarza dane identyfikacyjne, adresowe (adres e-mail lub adres, pod który należy kierować korespondencję papierową) oraz informacje ujawnione przez Użytkownika w treści korespondencji;
 • podanie danych identyfikacyjnych i adresowych (e-mail bądź adres, pod  który należy kierować korespondencję papierową) jest obowiązkowe i niezbędne do prowadzenia komunikacji;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia korespondencji, do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 1. W przypadku nawiązania kontaktupoprzez adres poczty e-mail i numer telefonu dedykowany obsłudze reklam i ogłoszeń
 • administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na wniosek Użytkownika przed zawarciem umowy mającej za przedmiot usługę publikacji reklam lub ogłoszeń w Serwisie lub – w przypadku danych osobowych osób reprezentujących podmioty niebędące osobami fizycznymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu prawidłowego zawarcia Umowy;
 • administrator przetwarza dane identyfikacyjne, adresowe oraz informacje ujawnione przez Użytkownika w treści korespondencji
 • podanie danych identyfikacyjnych i adresowych (e-mail bądź adres, pod który należy kierować korespondencję papierową) jest obowiązkowe i niezbędne do przygotowania i przesłania oferty
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rozmów w celu zawarcia umowy mającej za przedmiot usługę publikacji reklam lub ogłoszeń w Serwisie – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym – oraz do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń

 

 1. W przypadku nawiązania kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi
 • administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na obsłudze spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora, w tym spraw dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie
 • administrator przetwarza dane identyfikacyjne, adresowe oraz informacje ujawnione przez Użytkownika w treści korespondencji
 • podanie danych identyfikacyjnych i adresowych (e-mail bądź adres, pod który należy kierować korespondencję papierową) jest obowiązkowe i niezbędne dla rozpoznania sprawy, z którą zwraca się Użytkownik Serwisu
 • dane osobowe przechowywane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń

 

 1. W przypadku skorzystania z wtyczki kierującej na  fanpage na portalu społecznościowym
 • administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu obsługi fanpage pod nazwą podlaski.info na portalu Facebook lub Twitter (dalej: Fanpage), wchodzenia w interakcje z użytkownikami portalu Facebook lub Twitter (w wyniku zgody wyrażonej poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”, „Obserwuj”, „Poleć”, „Tweetnij” lub tym podobnych przycisków, pozostawienia komentarza przez użytkownika lub wysłania wiadomości do administratora Fanpage) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na gromadzeniu i przekazywaniu portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności Fanpage
 • administrator przetwarza dane osobowe osób, które kliknęły wtyczkę „Lubię to”, „Obserwuj”, „Tweetnij” takie jak adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika portalu Facebook lub Twitter w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi podanymi w profilu użytkownika jako publiczne (np. imię, nazwisko, identyfikator Facebook’a) w zestawieniu z danymi o działaniach podjętych przez użytkownika portalu Facebook lub Twitter na Fanpage (takich jak: polubienie, obserwowanie, pozostawienie komentarza, udostępnienie itp.)
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach portalu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation w części: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta, a w przypadku Twitter do czasu określonego w informacjach na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych pod adresem: https://twitter.com/en/privacy
 • użytkownik portalu Facebook lub Twitter dobrowolnie decyduje o wejściu na Fanpage, polubieniu lub obserwowaniu Fanpage, pozostawieniu na nim komentarza lub wysłaniu wiadomości do administratora Fanpage
 • dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook lub Twitter, zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka lub Twittera
 • W zakresie, w jakim serwis korzysta z narzędzia Facebook Audience Insights (np. poprzez umieszczenie na stronie wtyczki: „Lubię to” czy „Udostępnij”), dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy  administratorem oraz Meta Platforms Ireland Limited.

 

 1. W przypadku subskrypcji newslettera 

 

 • administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej podczas zapisywania się do newslettera w celu przesyłania osobie subskrybującej newsletter informacje handlowe oraz informacje o artykułach pojawiających się na portalu podlaski.info
 • zapis do newslettera wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z 2020 r., poz. 344) oraz wyrażenia zgody na używanie przez administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. z 2021 r., poz. 576)
 • administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail
 • podanie adresu e-mail jest obowiązkowe  i jest warunkiem otrzymywania newslettera
 • dane osobowe subskrybentów newslettera przetwarzane będą nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać cofnięta w każdym czasie poprzez kliknięcie w poniższy link lub pisząc na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 

Ponadto w przypadkach, o których mowa w lit. a-c) powyżej, celem przetwarzania danych jest również cel archiwalny i dowodowy na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Z wyjątkiem przypadku określonego w lit. d) powyżej, dane osobowe Użytkownika Serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu RODO, w tym w formie profilowania.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych  Użytkownika Serwisu mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do żądania:

 1. a)   dostępu do swoich danych;
  b)   sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c)   usunięcia danych osobowych;
  d)   ograniczenia przetwarzania danych;

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownik Serwisu ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora, pozostanie ono jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z RODO, Użytkownicy Serwisu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 

 1. Polityka cookies – polityka dotycząca Ciasteczek

Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez stronę ciasteczek, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zrezygnować z używania niniejszej strony.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie albo smartphonie w trakcie przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko przeważnie zawiera nazwę danej strony internetowej, czas istnienia ciasteczka oraz unikatowy numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z której nastąpiło wejście na daną stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy cookies?

Strona używa ciasteczek w różnych celach:

 • aby ułatwić i usprawnić użytkowanie niniejszej strony,
 • aby treści wyświetlanie na niniejszej stronie zostały dostosowane do preferencji użytkownika
 • do celów statystycznych, aby możliwe było ulepszanie niniejszej strony

Wykorzystujemy ciasteczka tylko na te sposoby, nie identyfikując na ich podstawie tożsamości użytkownika.

Jak długo trwa przechowywanie danych w ciasteczkach?

Na stronie mogą być wykorzystywane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka pierwszego typu pozostaną na Twoim urządzeniu wyłącznie w trakcie użytkowania strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tyle czasu, ile trwa ich „życie”, do chwili. Kiedy zostaną przez Ciebie usunięte.

Typy ciasteczek wykorzystywanych na stronie

 • Ciasteczka niezbędne do działania strony – konieczne do bezbłędnego działania strony. Umożliwiają poruszanie się po stronie i korzystanie z jej elementów, np. mogą zapamiętać wykonaną wcześniej czynność.
 • Ciasteczka zwiększające efektywność – gromadzenie danych na temat sposobów korzystania ze strony przez jej użytkowników, m.in. odwiedzanych przez nich obszarów, spędzanego na stronie czasu, napotykanych błędów. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonalność strony.
 • Ciasteczka ulepszające działanie – przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji (np. zapamiętywanie loginu), dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie treści dostosowanych do indywidualnych oczekiwań użytkownika.
 • Ciasteczka reklamowe – dzięki nim wyświetlane są reklamy, które spełniają Twoje oczekiwania i odpowiadają na Twoje potrzeby. Ciasteczka te umożliwiają nam mierzenie efektów kampanii marketingowych.

Czy wykorzystujemy ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, używając strony możesz trafić na ciasteczka, które wywodzą się z zewnętrznych stron jak np. portale społecznościowe, a także od podmiotów, które zamieszczają reklamy na stronie. Szczegóły dotyczące tych ciasteczek znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Czy mogę usunąć ciasteczka?

Domyślnym ustawieniem w większości przeglądarek jest przyjmowanie ciasteczek. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki, by zablokować ciasteczka całkowicie albo częściowo, np. wyłącznie od stron trzecich lub aby za każdym razem dostawać informację o przyjmowaniu ciasteczek. Nie zapominaj, że blokada ciasteczek może mieć niekorzystny wpływ na wygodę użytkowania strony, a także wiązać się z brakiem możliwości korzystania z niektórych elementów strony.

Zmiana ustawień ciasteczek

Jeśli nie zezwalasz na przyjmowanie ciasteczek od strony, możesz usunąć Cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie ciasteczek:

Mozilla Firefox

W górnym menu „Narzędzia” kliknij “Opcje”, a następnie zakładkę “Prywatność”. Ta przeglądarka umożliwia zablokowanie ciasteczek całkowicie bądź częściowo.

Microsoft Internet Explorer

Korzystając z menu “Narzędzia”, należy wybrać “Opcje internetowe”, a następnie zakładkę “Prywatność”. Dzięki suwakowi można określić poziom prywatności lub też zmieniać ustawienia konkretnych stron posługując się przyciskiem „Witryny”.

Google Chrome

Prawy górny róg przeglądarki oznaczony jest trzema poziomymi liniami – jest to menu, z którego należy wybrać „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Poza opcją usunięcia ciasteczek możemy również kliknąć „Więcej informacji”, dzięki czemu uzyskamy dostęp do informacji na temat funkcji prywatności przeglądarki.

Opera

W lewym górnym rogu przeglądarki znajduje się przycisk „Opera”. Należy otworzyć menu, wybrać „Ustawienia”, a następnie “Wyczyść historię przeglądania…”. Poza możliwością usunięcia ciasteczek, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…”, aby uzyskać dostęp do szczegółowych opcji dla konkretnych stron.

Apple Safari

Z menu “Safari” wybieramy “Preferencje” , a następnie “Prywatność”. Znajdują się tam różne opcje związane z ciasteczkami.

Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne

Tego typu urządzenia obsługują ciasteczka na różne sposoby. W związku z tym zalecamy wizytę na stronie producenta danego urządzenia, by zapoznać się z opcjami prywatności.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Wydawca Serwisu jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawa.
 3. Do stosunków z Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.