Regulamin portalu

I.      Zasady Ogólne.1.

1.      Administratorem serwisu tygodnikpodlaski.pl (serwis dostępny pod adresem www.tygodnikpodlaski.pl) [dalej: Serwis], jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000391928, NIP: 586-22-72-058, o kapitale zakładowym 23 986 600 PLN wpłaconym w całości [dalej: Apella].
2.       Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu. Celem zasadniczym Serwisu jest udostępnienie użytkownikom Serwisu [dalej: Użytkownik] informacji o bieżących wydarzeniach regionu, w tym możliwości ich komentowania. Informacjami zgromadzonymi w profilu Użytkownika, mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez Użytkownika, którego informacje dotyczą.
3.       Każdy Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy jest zalogowany lub zarejestrowany w Serwisie, czy też korzystanie z  Serwisu następuje w inny sposób (np. jako użytkownik niezalogowany lub niezarejestrowany).
4.       Wszelkie prawa do Serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują wydawnictwu Apella.
5.       Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez Serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania), ma prawo w szczególności:
a)     przeglądać Serwis, wyszukiwać poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowane w Serwisie artykuły, komentarze i innych treści, według zadanych kryteriów,
b)     komentować umieszczone w Serwisie artykuły, komentarze, opinie, w tym podpisywać je pseudonimem.
6.       Z Serwisu Użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta, przy czym właściciel Serwisu różnicuje funkcjonalność Serwisu dla Użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto czy też nie.
7.       Treści zamieszczane przez Użytkowników dostępne są niezwłocznie po ich umieszczeniu przez Użytkownika, przy czym Apella zastrzega możliwość opóźnień.
8.       Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, odpowiedzi, opinie, dane itp., jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:
a)     publikowanie i rozpowszechnianie przez Apellę treści na stronie głównej Serwisu lub innych stronach tego Serwisu lub innych Serwisów administrowanych przez Apellę oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w Serwisie (lub innych Serwisach Apelli), obecnie lub w przyszłości.
b)     publikowanie i rozpowszechnianie przez Apellę lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inny sposób aniżeli określony w lit. a), jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów.
9.       Zgody na publikowanie i rozpowszechnianie, o których mowa w pkt. 8 lit. a)-b) oznaczają w szczególności, iż powołane w pkt. 8 Regulaminu treści (w całości lub w części) mogą zostać przez Apellę upublicznione np. w ramach Serwisu (np. poprzez ich publikację na stronie głównej Serwisu lub jakiejkolwiek innej stronie), a dostęp do tak upublicznionych profili (danych w nich zawartych) będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów.
10.    Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta lub udostępnianie korzystania z konta.
11.    Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika. Zakazane jest cedowanie uprawnień do konta, ich przenoszenie lub udostępnianie do korzystania.
12.    Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania profilu w Serwisie na inne osoby. Profil danego Użytkownika jest ściśle i nierozerwalnie związany z danym Użytkownikiem. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.
13.    Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami „netykiety” zgodnie z celem, założeniami i charakterem Serwisu. Zakazane jest:
a)     rozsyłanie do innych Użytkowników poprzez udostępnione w Serwisie narzędzia komunikacji z innymi Użytkownikami, np. adresy e-mail udostępnione przez innych Użytkowników: spamu; treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczanie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja; rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowane normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest rozsyłanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej; treści o charakterze pornograficznym; treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm; treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc; treści naruszających uczucia religijne). Zakazane jest także rozsyłanie do innych Użytkowników poprzez udostępnione w Serwisie narzędzia komunikacji z innymi Użytkownikami komunikatów będących naruszeniem praw osobistych osób, do których są kierowane (tzw. natarczywe komunikaty); z zastrzeżeniem danych dotyczących osoby, zakazane jest umieszczenie w profilu Użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym;
b)     podszywanie się pod inne osoby;
c)     publikowanie treści sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszających prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób;
d)     naruszanie tajemnicy korespondencji;
e)     naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich (Użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki – zdjęcia, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie) oraz innych dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób innych aniżeli Użytkownik, bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane);
f)      przenoszenie prawa do korzystania z Serwisu na inną osobę;
g)     inne zachowania Użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy wydawnictwa Apella, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Apelli, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych Użytkowników itp.
14.    Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień pkt. 13 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia komentarzy, opinii lub innych odpowiednich treści i danych, usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika wraz z wszystkimi plikami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym koncie. Niezależnie od powyższego Apella w przypadku zaistnienia naruszeń, o których mowa powyżej ,uprawniona jest do podjęcia dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania popełnianiu i ścigania przestępstw i wykroczeń.
15.    Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od Apelli w rozumieniu ustawy 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
16.    Apella informuje, iż w przypadku wszelkich prób łamania prawa, w tym w przypadku podszywania się pod inne osoby, prób łamania zabezpieczeń lub łamania zabezpieczeń systemów informatycznych lub kont innych Użytkowników, zastrzega sobie przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o osobach dopuszczających się takich zachowań, w tym w szczególności do przekazania właściwym organom państwa (np. policji, prokuraturze, sądom, ABW itd.) odpowiednich informacji związanych z korzystaniem przez danego Użytkownika z Serwisu. Apella zastrzega sobie prawo zachowania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym również danych umieszczonych przez danego Użytkownika w ramach jego konta, historii logowań, adresów IP z których logowań dokonano, historii i zakresu edycji danego konta i innych podobnych zdarzeń. Dane powyższe (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu) będą przez Apellę wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i nie będą komukolwiek udostępniane. Dane takie nie będą analizowane w sposób jednostkowy (nie będą analizowane dane poszczególnego Użytkownika), a jedynie mogą być poddane analizie systemu informatycznego, mającej na celu określenie pewnych prawidłowości statystycznych lub technicznych (np. określenie województw logowań Użytkowników, określenie zmiennej w intensywności dobowego korzystania z serwisu itp.). Dane dotyczące danego Użytkownika mogą być przez Apellę udostępnione jedynie wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Apella obowiązek ich udostępnienia, przy czym wówczas udostępnienie następuje w granicach i w formie prawem przewidzianych, na stosowne żądanie uprawnionego organu (np. osoby uprawnionej działającej z ramienia policji, na żądanie sądu zawarte w postanowieniu itp.).
17.    Apella oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz aby świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu, Apella:
a)     nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
b)     zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików, treści, komentarzy, opinii i innych danych udostępnionych w ramach danego konta Użytkownika, całych lub części profili Użytkowników udostępnionych w Serwisie w przypadkach naruszania przez Użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, „netykiety”, zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta Użytkownika.
18.    Apella oświadcza, iż w ramach Serwisu nie świadczy Użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików, komentarzy, danych itp. udostępnionych przez Użytkowników w tym serwisie, w związku z tym sugeruje, by takie dane mające dla Użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez Użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu. Apella nie ponosi odpowiedzialności z tytułu usunięcia plików, komentarzy, opinii, wszelkich innych, jakichkolwiek danych z Serwisu (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez Apellę, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia serwisu itp.) z przyczyn określonych w Regulaminie.
19.    Apella nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności korzystaniem przez niego z konta w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem.
20.    Apella zastrzega sobie prawo do zmian zasad Regulaminu bez podania przyczyny.
21.    Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres  redakcja@tygodnikpodlaski.pl
22.    W ramach serwisu Apella zapewnia narzędzie zgłaszani przez Użytkowników do wydawnictwa Apella informacji o naruszeniu: prawa, dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, dóbr osobistych, postanowień Regulaminu itp. W tym celu Apella zapewnia Użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizmy dostępne w Serwisie. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania Użytkownika. Apella udostępnia również Użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem, redakcja@tygodnikpodlaski.pl

II.     Przetwarzanie Danych Osobowych.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Apella, która od 25 maja 2018 r. dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO]. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) w toku zgłaszania Apelli problemów związanych z korzystaniem z Serwisu lub innych kwestiach związanych z korzystaniem z Serwisu. Przesłanie zgłoszenia na podane w Serwisie adresy mailowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Apella informuje iż:
a)    administratorem danych osobowych Użytkowanie jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dane adresowe podane powyżej),
b)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – sekretariat@apella.com.pl
c)    dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
d)    dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do momentu realizacji zgłoszenia, nie krócej jednak niż to wynika z obowiązków prawnych,
e)    Użytkownik prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
f)      Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli jego dane są przetwarzane z naruszeniem RODO
g)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji zgłoszenia a odmowa ich podania może skutkować niemożliwością realizacji zgłoszenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij