Plan PiS-u dla polskiej wsi

„Pakt dla obszarów wiejskich” ma być dokumentem o charakterze porozumienia społecznego i politycznego. Ma doprowadzić do współdziałania administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji społecznych i zawodowych. Wszystko w jednym, wspólnym, jakim jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Efektem tych skoordynowanych działań winno być wzmocnienie wszystkich funkcji wsi: społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Już wiele zrobiono

Rząd podjął szereg działań, które mają poprawić pozycję polskiej wsi. Przepisy już wprowadzone przez PiS skutecznie zabezpieczyły ziemie rolne przed wykupem przez spekulantów. Podobne regulacje są stosowane w innych krajach UE od wielu lat np. w Niemczech i Francji. Resort rolnictwa nadrobił zaległości w wypłacie dopłat bezpośrednich, które powstały z powodu opieszałości polityków PO i PSL oraz powiązanych z nimi niekompetentnych urzędników. Dzięki wprowadzonym zmianom w ARiMR tego typu opóźnienia nie będą miały więcej miejsca. Na pomoc producentom mleka i trzody chlewnej przeznaczono 244 mln zł dla 91,5 tys. producentów mleka i 63 tys. producentów trzody chlewnej. W ramach dodatkowej pomocy tzw. lipcowego pakietu KE przyznała Polsce 22,67 mln euro. Kwota ta będzie podwojona z budżetu krajowego na pomoc dla producentów mleka, mięsa oraz owoców i warzyw – w sumie ponad 200 mln złotych.

Początek przebudowy systemu

Trwają prace nad objęciem regulacjami w sprawie programów unijnych wszystkich uczestników łańcucha dostaw: producentów rolnych, przetwórców i handlu, co ma przyczynić się do wzrostu i stabilizacji dochodu rodzin rolniczych. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z niewielu krajów, który dotychczas takich rozwiązań nie wprowadził.

Przygotowano projekt ustawy, ułatwiającej sprzedaż żywności przez rolników. Podstawowym celem jest stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie. Tworzona jest ustawa o spółdzielniach rolników. Jej celem jest ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur a szczególnie tworzenia nowych spółdzielni rolników. Spółdzielnie rolników rozumiane, jako spółdzielcza organizacja producencko-handlowa mają gwarantować oddolny charakter inicjatywy, rzeczywistą kontrolę producentów rolnych oraz działanie w ich interesie.

Rozpoczęto przebudowę systemu bezpieczeństwa żywności, by stworzyć zintegrowany nadzór i efektywną kontrolę w całym łańcuchu produkcyjnym „od pola do stołu”. Działające obecnie inspekcje zostaną zintegrowane i połączone w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ). Nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister właściwy do spraw rolnictwa, podobnie jak ma to miejsce w około 1/3 państw członkowskich UE.

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mają wprowadzić, sięgające 65 proc., dopłaty do składki ubezpieczeń dla rolników oraz znacząco zwiększyć dotację z budżetu na ten cel.

Liczą się konkrety

Główną metodą nowego rządu Zjednoczonej Prawicy jest więc jak najszybsze wprowadzania konkretnych rozwiązań, a nie wygłaszanie haseł, za którymi nie kryją się realne działania.