Oczyszczalnia będzie jak nowa

Przez kilka lat gmina Parczew gromadziła dokumentację i wszelkie potrzebne pozwolenia na realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”. W Urzędzie Miejskim w obecności burmistrza Pawła Kędrackiego została podpisana umowa na jego realizację. Zleceniodawcą jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Parczewie.

– Obecna oczyszczalnia powstała w latach 90-tych ubiegłego wieku i nie spełnia już norm unijnych. Znajduje się ponadto w bardzo złym stanie technicznym. Zostanie ona nie będzie tylko przebudowana. Powstaną całkiem nowe urządzenia oparte na innowacyjnych technologiach – informuje nas zastępca burmistrza Michał Bożym.

Jak zapewnia, wszystkie reaktory mają być zadaszone, co wyeliminuje problem odoru, na który skarżyli się mieszkańcy osiedla za torami czy pobliskich miejscowości. W ramach modernizacji zostanie wybudowany budynek techniczny, reaktory biologiczne, punkt zlewny ścieków dowożonych oraz budynek transportera osadu odwodnionego. Dodatkowo zostanie rozbudowany system kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-Listopada.

W ramach projektu planowany jest również zakup nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni i kanalizacji (WUKO). Koszt inwestycji jest ogromny. To prawie 26 mln zł z czego ok. 13 mln zł zostanie sfinansowana w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma Instalbud sp. z. o. o. z Rzeszowa, kanalizację na 11-Listopada wybuduje firma Parster sp. z. o. o. z Parczewa. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, planowanej przebudowie, zakupowi wyposażenia wzrośnie zdolność oczyszczająca obiektu.

Modernizacja ma na celu również usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu. Po zrealizowaniu projektu nowa oczyszczalnia ścieków będzie spełniała wymogi dyrektyw unijnych dotyczących jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2019 r.

– W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny konkurs n a działania wodno-kanalizacyjne, w wyniku których miejscowości Wierzbówka i Szytki zostaną podłączone do kanalizacji” – dodaje Michał Bożym.