XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. I. Kraszewskiego

Konkurs przeprowadzony jest w kategoriach poezji (maksymalnie 3 utwory poetyckie) oraz prozy (maksymalnie 10 stron tekstu). Opatrzone godłem prace konkursowe w formacie .doc, rtl lub pdf należy wysłać do 1 października br. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. W tytule wiadomości piszemy: XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki – praca konkursowa”.

Informacje o autorze (imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny oraz mailowy) opatrzone godłem takim samym jak prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową na adres: Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, ul. Warszawska
11, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem – Konkurs im. J. I. Kraszewskiego. Do listu należy dołączyć oświadczenie uczestnika, którego formularz umieszczony jest wraz z regulaminem konkursu na stronach internetowych organizatorów.

Autorzy trzech najlepszych prac w obu kategoriach otrzymają nagrody finansowe. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody dla najlepszych utworów o tematyce podlaskiej oraz związanych z twórczością i biografią J.I. Kraszewskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 października br. podczas finału XXXII Podlaskich Spotkań Literackich. Laureaci zostaną powiadomieni o wyróżnieniach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.