Radzyńskie inwestycje 2019

Najważniejsze tegoroczną inwestycją jest wymiana kosztem prawie 3 mln zł oświetlenia sodowego na ledowe. Pieniądze będą pochodziły z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłacanej z oszczędności, które przyniesie energooszczędne oświetlenie.

Ukończona zostanie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Koszt to ponad 3 mln, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 730 tys. zł.

W związku z nieprzyznaniem dotacji na rewitalizację centrum Radzynia, w tym modernizację Pałacu Potockich, zadanie pod nazwą «Rokoko na Nowo» zostało przełożone na lata następne. Do czasu wyjaśnienia przyczyn odrzucenia wniosku na dofinansowanie i podjęcia kolejnych prób pozyskania środków na Pałac i park, miasto nie ma szans na przeprowadzenie gruntownej renowacji zabytkowego pałacu. Tym niemniej w roku bieżącym wyremontowana zostanie kosztem 665 tys. wieża bramna we wschodnim skrzydle Pałacu Potockich, a blisko 2/3 tj. kwoty stanowić będzie dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 70 tys. miasto wyda na rewaloryzację Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym, a 95 tys. – na projekt przebudowy dziedzińca pałacowego.

Rozpocznie się budowy ul. Polnej, zaplanowana na l. 2019 – 2021, powstanie ciąg pieszy Zabielska-Wisznicka oraz utwardzone zostaną ul. Kamińskiego i ul. Jarmuła.

Powstaną także skatepark i siłownie plenerowe, większość środków na ten cel pochodzić będzie ze środków UE (program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W ramach Budżetu Obywatelskiego 100 tys. zł zostanie przeznaczone na modernizację budynku fi lii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwondo.