Zła wiadomość dla mieszkańców powiatu radzyńskiego. Będą wyższe ceny za śmieci. Burmistrz Radzynia żąda wyjaśnień

Propozycje podwyżek przedstawił prezes ZZOK Adamki Paweł Szubartowicz na  posiedzeniu członków Związku Gmin Komunalnych Powiatu Radzyńskiego z władzami ZZOK w Adamkach, które odbyło się 27 lutego. Podwyżki  w Zakładzie obejmą 9 najbardziej kosztotwórczych frakcji, w tym odpady zmieszane  i pozostałości z opakowań z tworzyw sztucznych, które należy skierować do spalenia. Będą znaczne: od 25% (np. popioły paleniskowe) do nawet 200% za opakowania z tworzyw sztucznych.

Dlaczego ceny wzrosną w ZZOK

Prezes Paweł Szubartowicz przedstawił powody podwyżek. Wymienił takie czynniki jak wzrost cen prądu (co spowoduje przewidywalny wzrost kosztów dla ZZOK o ok. 150-200 tys. zł), opłat środowiskowych (ze 140 do 170 zł/t w 2019 i 270 zł/t w 2020 r.), podatku od nieruchomości (50 tys. zł), kosztów eksploatacyjnych (20 tys. zł), robocizny (w tym konieczność zatrudnienia 2 osób – automatyka produkcji i informatyka) – 200 tys. zł, odsetki od pożyczek (200 tys. zł). 
Wzrosną także koszty transportu i deponowania na zewnętrznym składowisku (o ok. 800 tys. zł), w związku z tym, że Ministerstwo Rolnictwa nie zgodziło się na odrolnienie sąsiadujących ze składowiskiem w Adamkach ziem III i IV klasy i przeznaczenie ich na dodatkową nieckę do składowania odpadów komunalnych. Odpady będą wożone do Białej Podlaskiej lub Rokitna k. Lubartowa.            

Władze ZZOK przewidują też wzrost kosztów spalania. Wynika to m.in. z eskalacji pożarów składowisk śmieci w Polsce i zacieśniania systemu kontroli nad odpadami. W 2017 r. koszt spalania 1 tony wynosił 140 zł, w 2018 r. – 268 zł/t. To powodowało już w ubiegłym roku generowanie strat. – Po serii pożarów wysypisk ceny poszły w górę trzykrotnie. Aktualnie w przetargach kwota zaczyna oscylować w okolicy 400 zł/t i takiej ceny należy się spodziewać w przetargu, który zostanie przeprowadzony w połowie roku – wyjaśniał Paweł Szubartowicz. Jak szacuje prezes ZZOK, to spowoduje wzrost kosztów o ok. 1 mln zł w 2019 r., a w 2020 – o ok. 2 mln zł. 
Pożary spowodowały również wprowadzenie nowych wymagań, jakimi są: polisa zabezpieczenia rozliczeń w przypadku pożarów, zwiększone wymogi przeciwpożarowe, rozbudowa monitoringu. To będzie skutkowało wzrostem kosztów o ok. 150-200 tys. zł.

Cennik zatwierdzony mimo wątpliwości

Przy zachowaniu dotychczasowych cen przewidywane przychody ZZOK wyniosłyby 8,7 mln zł, a koszty – 10,911 mln zł. Oznaczałoby to dla przedsiębiorstwa stratę w wysokości 2,211 mln zł rocznie. – Każdy miesiąc zwłoki z podwyżką, to strata 200 tys. zł, którą trzeba byłoby zrekompensować większą podwyżką w kolejnych miesiącach – podsumował prezes Paweł Szubartowicz. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie  Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego (organizacja zrzesza 20 gmin: 8 gmin powiatu radzyńskiego oraz 12 gmin z powiatów sąsiednich). ZKG jest właścicielem  Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  Marek Czub– Wójt Gminy Stoczek Łukowski.
– Cennik zatwierdza Zarząd Spółki (ZZOK), jako zgromadzenie Związku Gmin możemy podyskutować,  przedstawiać propozycje – mówił Marek Czub.

W dyskusji głos zabrał burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, który zadał szereg pytań przedstawicielom ZZOK. Zwrócił uwagę, że podwyżki są bardzo znaczące, a przedstawione materiały – niekompletne.  – Brakuje mi w tej analizie konkretów, które by wykazywały zasadność wzrostu kosztów i co za tym idzie – wysokich podwyżek. Brak  rzeczywistych kosztów, jakie Zakład poniósł w roku 2018, aby porównać je z tym, co zostało  przedstawione w analizie – zwracał uwagę włodarz Radzynia.  – Potrzebny jest pełny, niezakłócony obraz, pełna kalkulacja, bo każda każda niewiadoma rodzi wątpliwości. Burmistrz Radzynia wnioskował o uzupełnienie informacji.
Racje Jerzego Rębak spotkały się ze zrozumieniem przedstawicieli samorządów. – Jeśli potrzebujemy czasu na podjęcie  decyzji czy dodatkowych danych, zróbmy to jak najszybciej – w ciągu tygodnia, dwóch – proponował wójt Gminy Komarówka Ireneusz Demianiuk – przewodniczący Zarządu  Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego 
Jednak okazało się że – jak wyjaśniał Paweł Szubartowicz – jeśli do końca dnia (27 lutego) nie podpisze  decyzji o nowym cenniku, procedura się przeciągnie, podwyżki nie wejdą w życie od 1 kwietnia, co spowoduje zwiększenie zadłużenia spółki o kolejne 200 tys. zł i konieczność wprowadzenia większych podwyżek. 
Ostatecznie członkowie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony  cennik: dziesięcioma głosami za i sześcioma wstrzymującymi się. Wśród tych ostatnich był burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, który tłumaczył, że nie chce szkodzić spółce, ale nie podejmie decyzji bez pełnej wiedzy o powodach podwyżek.  

Do momentu publikacji niniejszego artykułu ani Burmistrz Radzynia, ani pozostali członkowie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego nie otrzymali zadeklarowanej przez prezesa ZZOK pełnej analizy kosztów Zakładu w Adamkach.

Co podrożeje w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Adamkach?

Spośród 49 rodzajów odpadów podwyższone zostaną ceny odbioru 9 pozycji:

popioły paleniskowe  z 216 do 270 zł brutto za tonę    o 25%
opakowania z tworzyw sztucznych z 27 zł do 81 zł    o 200%
zmieszane odpady opakowaniowe ze 108zł do 162 zł    o 66%
opakowania ze szkła z 10,8 zł do 27 zł    o 250%
inne frakcje zbierane w sposób selektywny – z 356,4 zł do 486 zł    o 36%
inne odpady nieulegające biodegradacji (cmentarze) z 356,4 zł do 486 zł    o 36%
niesegregowane odpady komunalne  z 356,4 do 486 zł    o 36%
odpady wielkogabarytowe z 367,2 zł do 486 zł    o 32%
odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły) z 216 zł  – do 270 zł    o 25%