Będzie ochrona naszych dzieci przed dewiacjami

Spotkanie odbyło się 17 czerwca z udziałem Pawła Kwaśniaka z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, koordynatora działań zmierzających do przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny w całej Polsce. Wzięli w niej udział włodarze radzyńskich samorządów: burmistrz Jerzy Rębek, starosta Szczepan Niebrzegowski, wójt Wiesław Mazurek oraz przewodniczący rad: miasta – Adam Adamski, powiatu – Robert Mazurek i gminy – Barbara Palica.

To fakt niezwykły!

 – To jest niezwykłe, że 3 radzyńskie samorządy podjęły decyzję o przyjęciu Karty Praw Rodzin.  Ten fakt to silna iskra, która wychodzi z Radzynia  i przykład dla całej Polski oraz inspiracja dla kolejnych samorządów i  nadzieja, że prawa rodziny będą chronione w coraz większej liczbie miejsc w Polsce. Mam nadzieję, że inne samorządy pójdą za wami  – mówił Paweł Kwaśniak. Zapowiedział, że to początek współpracy z radzyńskimi samorządami: – Będzie się jeszcze dużo działo!

Dotychczas oprócz trzech radzyńskich tylko dwa samorządy w Polsce przyjęły SKPR: wcześniej zrobił to powiat łowicki, a po nich – powiat przasnyski. 18 czerwca ma się odbyć debata na ten temat w Białej Podlaskiej, powiecie Rawa Mazowiecka i mieście Przasnysz.

Publiczne świadectwo o fundamentalnych prawdach

Samorządowa Karta Praw Rodzin jest projektem, z którym wystąpiły organizacje pozarządowe (Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodzin, CitzenGo, Centrum Życia i Rodziny, Fundacja Mamy i Taty, Instytut na  Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i inne). Celem inicjatywy jest dawanie publicznego świadectwa o dwóch fundamentalnych prawdach, na których opiera się nasza cywilizacja i wynikający z niej porządek społeczny, a mianowicie: każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między kobietą a mężczyzną, otwarta na przyjęcie i wychowanie dzieci jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

– Samorządowa Karta Praw Rodzin to  dokument, mający na celu ochronę wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych aktach prawnych, np. w Ustawie o szkolnictwie – podkreślił na wstępie Paweł Kwaśniak. Skąd taka inicjatywa?
– W ostatnich latach, szczególnie  miesiącach jesteśmy świadkami podważania podstawowych wartości, na których opiera się nasze życie społeczne i system prawny, czyli uderzenia w rodzinę, która jest zbudowana na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Obserwujemy uderzenie w wartości takie jak czystość, wstrzemięźliwość seksualna i promowanie w niektórych samorządach deprawacji i demoralizacji dzieci i młodzieży – jako przykłady podał samorządy Gdańska i Warszawy, gdzie przyjęto projekty edukacyjne oparte na standardach WHO, które prowadzą do seksualizacji przez np. zalecanie nauczania masturbacji od najmłodszych lat czy negocjowania przez dzieci bezpiecznego seksu .  
– Samorządowa Karta Praw Rodzin nie wprowadza nowości, ale przypomina o najważniejszych zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślał P. Kwaśniak  i wymieniał jej zapisy: – Art. 18 mówi o rodzinie jako związku kobiety i mężczyzny, o ochronie rodziny i rodzicielstwa, art. 47 dotyczy prawa do ochrony życia rodzinnego, art. 48 wskazuje, że to rodzice mają prawo do wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a art. 72 mówi o ochronie dziec przed demoralizacją.  

Prawa rodzin w szkołach i przedszkolach, polityce społecznej gminy, biznesie i prawie

Z tych zapisów Konstytucji wynikają założenia zawarte w Samorządowej Karcie Praw Rodzin, które są proponowane do przyjęcia i wprowadzenia w życie przez samorządy lokalne.
Paragraf I SKPR opisuje prawa rodzin i prawa dziecka w szkole i przedszkolu. – Zadaniem instytucji oświatowych jest wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci, a nie jej zastępowanie – podkreślił prezes CWIŻR i dodał: – Samorządy, które są organami prowadzącym wielu szkół i przedszkoli,  powinny dbać o to, żeby rodzice mieli pełną świadomość tego, jakie organizacje zewnętrzne wchodzą i co proponują szkołom i przedszkolom, jakie treści chcą przekazywać dzieciom i młodzieży.

Druga dziedzina wskazana w Karcie to prawa rodzin w polityce społecznej gminy. – Chodzi o to – wskazywał P. Kwaśniak – aby w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi uwzględniać kwestie ochrony i tożsamości rodziny. Zachęcamy do uwzględniana tej zasady w regulaminach konkursów i np. nie przekazywać funduszy na działania podważające wartość rodziny i wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców.
Kolejne zasady zawarte w Samorządowej Karcie Praw Rodziny to: promocja dobrych praktyk w biznesie,  przez np. certyfikację przedsiębiorców dbających o rodziny pracowników czy klientów oraz monitorowanie i egzekwowanie praw rodzin. Temu ostatniemu może służyć wyznaczenie Rzecznika Praw Rodzin, który monitorowałby przestrzeganie praw rodziny w instytucjach podległych samorządowi, stworzenie samorządowego systemu zgłaszania naruszeń prawa rodziny. W ostatnim punkcie znalazło się  tworzenie prawa lokalnego przyjaznego rodzinie.

Przewodniczący Centrum zapewnił, że samorządy, które przyjęły kartę, będą wspierane przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który przygotowuje akty prawne ukonkretniające założenia Karty Praw Rodzin.

Jesteśmy dumni z przyjęcia Karty!

– Jestem dumny, że już 17 maja samorząd Miasta Radzyń Podlaski jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia  Karty Praw Rodzin. To wyjątkowe wydarzenie potwierdza, że dobro Polaków leży na sercu wielu osobom  – mówił przewodniczący Rady Miasta   Adam Adamski. – Polska rodzina dzięki wierze przez lata niewoli zdołała obronić dziedzictwo narodu i tożsamość Ojczyzny, co umożliwiło nam odzyskanie niepodległości. Dziś obserwujemy nową próbę zniewolenia: ktoś chce nam narzucić rewolucję obyczajową i to wbrew obowiązującemu w Polsce prawu. Jako samorząd chcemy, by w naszym mieście prawo było przestrzegane, dlatego przyjęliśmy SKPR, wspieramy i będziemy wspierać rodziny na różnych polach– jest to nasza misja.

Rada Gminy Radzyń Podlaski przyjęła Kartę 22 maja przy jednym głosie wstrzymującym się – informowała przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica.  – Cieszę się, że radni stanęli w tej sprawie ponad podziałami – z satysfakcją mówił wójt Wiesław Mazurek i podkreślał, że przyjęcie Karty Praw Rodzin jest wyjątkowo ważnym faktem, bo pomaga zapewnić bezpieczeństwa i ochronę przed deprawacją. – Za najważniejszą wartość uznajemy dobro mieszkańców, szczególne dzieci. Realizujemy to przez administrowanie i realizowanie inwestycji, dbałość o oświatę, ale także chcemy, by rodzice byli świadomi tego, że w momencie, gdy poczują zagrożenie, mogli bronić dzieci przed złem. – Wyraził też satysfakcje ze współpracy z samorządami miasta  i powiatu: – Chcemy, by inni poszli za naszym przykładem,  by zaowocowało to w całej naszej ojczyźnie.

Rada Powiatu 28 maja przyjęła stanowisko popierające uchwałę Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie ideologii LGBT i jednocześnie wyraziła wolę realizacji postulatów zawartych w Karcie Praw Rodzin. Starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski zapewnił: – Jako organ prowadzący dla szkół, jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, mamy ich chronić przed demoralizacją. A jako wieloletni nauczyciel potwierdzam, że szkoła ma wspierać rodziny w wychowywaniu przez rodziców, nie może podejmować działań wbrew woli i akceptacji rodziców.  
To stanowisko nie zostało podjęte jednomyślnie. Jak poinformował przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek  w 19-osobowej Radzie 12 głosów było „za”, 1 osoba „przeciw”, 2 wstrzymały się od głosu i aż 5 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. – Są to członkowie Klubu PSL, które jeszcze niedawno poszło w „tęczowej koalicji” do wyborów do europarlamentu. W moim odczuciu taka postawa radnych świadczy o chowaniu głów w piasek i o cichym przyzwoleniu na wprowadzaniu ideologii w naszym środowisku.

– Gdyby ktoś miał wątpliwość, czy powinniśmy przyjmować Kartę, to zwróćmy uwagę na wydarzenie, które miało miejsce 16 czerwca w Częstochowie – wskazał burmistrz Jerzy Rębek. – My nie nie narzucamy agresywnie swojej ideologii i wiary, ale z pokorą wyznajemy wartości, które były dotychczas fundamentem naszych rodzin, naszej Ojczyzny. Chcemy je przekazać kolejnym pokoleniom. Co możemy uczynić dla Polaków– stanąć mężnie i bronić tych wartości, które są dla nas najcenniejsze. Jak mamy odpowiadać na takie zachowania, z jakimi mieliśmy do czynienia?  Modlitwą, ale także postawą, która będzie jednoznacznie wskazywała, że wartości chrześcijańskie i narodowe są dla nas najważniejsze.