Caritas Siedlce: Nasz specjalista będzie doradzać ministrowi

Uroczyste wręczenie powołań wraz z pierwszym posiedzeniem Rady odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach zatrudnienia socjalnego, działającym przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. Opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje zmiany przepisów prawa, jak również przygotowuje ekspertyzy dotyczące zatrudnienia socjalnego. Do innych zadań należy też przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybite osiągnięcia w zakresie zatrudnienia socjalnego. Rada składa się z nie więcej niż 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pełnią swoje funkcje społecznie. RZS istnieje od 26 października 2016 r.

– Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach jest najstarsze i największe na Mazowszu. Mamy olbrzymią wiedzę i doświadczenie, które będą bardzo wartościowe przy pracach nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Do Rady wniesiemy nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania. Wejście do RZS traktuję również jako moje osobiste wyzwanie – mówi A. Ługowska.

Agata Ługowska pełni funkcję kierownika Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, którego zadaniem jest wspieranie osób w trudnościach związanych z utratą lub niemożnością podjęcia pracy, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a nawet znalezienie nowego zawodu. Jako prezes Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas ułatwia chorym i starszym dostęp do usług opiekuńczych.