Grzegorz Bierecki murem za mieszkańcami naszych gmin. Ważna poprawka już w Senacie

– Złożyłem poprawkę do ustawy o rekompensatach za stan wyjątkowy. Celem jest ułatwienie dochodzenia roszczeń , tworzy drogę pozasądową dla podmiotów niewymienionych w ustawie (spoza branż gastronomicznej, turystycznej i hotelowej). Poprawka została uzgodniona z rządem – mówi w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki, wiceprzewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Poprawka senatora Biereckiego ma pomóc mieszkańcom przygranicznych miejscowości, których nie wymieniono w ustawie, co sprawi, że ludzie ci nie zostaną na lodzie w momencie, gdyby okazało się, że ponieśli straty, których nie przewidział Sejm.

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać podmiotom świadczącym usługi lub prowadzącym działalność na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Chodzi o przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie (jak tłumaczono podczas pierwszego czytania projektu – agroturystyka do pięciu pokoi), pilotów wycieczek, przewodników turystyki, firm gastronomicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Rekompensata ma także przysługiwać przedsiębiorcom – organizatorom turystyki lub podmiotom ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także podmiotom zajmującym się dzierżawą i wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i turystycznego (np. rowerów czy kajaków), którzy świadczą te usługi na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać za okres obowiązywania stanu wyjątkowego. Gdyby stan ten miał być skrócony lub wydłużony, kwota rekompensaty ma być proporcjonalna do tego czasu.

Aby dostać rekompensatę, uprawniony podmiot musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego wojewody. Mają się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Decyzję ws. rekompensaty wojewoda ma wydawać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody jest ostateczna i prawomocna. Jeśli dochodzona rekompensata ma przekroczyć kwotę 65 tys. zł, wojewoda – aby zweryfikować dane z wniosku – obligatoryjnie przeprowadzi kontrolę, w innych przypadkach może, ale nie musi jej zlecić.

Dzięki poprawce zaproponowanej przez senatora Grzegorza Biereckiego wojewoda uzyska większe możliwości w ustalaniu rekompensaty.

„Wojewoda, na udokumentowany wniosek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż wskazane w art.1,które prowadzą działalność na obszarze, o którym mowa w art. 1 ust.1, gdy okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności”- czytamy w poprawce.

Jak wyjaśnia pomysłodawca, senator Grzegorz Bierecki – Przepis ten stwarza więc uznaniową możliwość zadośćuczynienia w szczególnych okolicznościach roszczeniom nieuzasadnionym w świetle innych przepisów. Stworzono tym samym swoisty „wentyl bezpieczeństwa” dla sytuacji, której ustawododawca nie może z góry przewidzieć na dzień uchwalania przepisów.

Przychody z tytułu rekompensaty nie są opodatkowane. Jednocześnie wnioskodawca może się ubiegać o odszkodowanie od Skarbu Państwa jako wyrównanie straty majątkowej z działalności ograniczonej wprowadzeniem stanu wyjątkowego i z tytułu utraconych korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń. Jeśli wnioskodawcy zostanie wypłacona rekompensata, nie przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa.