Polska wieś po trudnych latach związanych z nieudolnymi rządami koalicji PO-PSL, doczekała się odpowiedzialnego partnera

Rząd Zjednoczonej Prawicy jest gospodarzem, który dba o polskich rolników i interesy polskiej wsi. Obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo prawne, zwłaszcza w dzisiejszym trudnym czasie kiedy mierzymy się ze skutkami pandemii i skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. To rolnicy zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski.

– Stale wzmacniamy i rozwijamy polskie rolnictwo oraz polską wieś. Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa – uważnie wsłuchujemy się w głos rolników, przyjmujemy ich wnioski, zgłaszane uwagi i postulaty – mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Rolnictwo dzisiaj jest w trudnym położeniu. Z powodu wojny w Ukrainie wzrosły ceny gazu i to powoduje wysokie ceny nawozów, wzrost cen żywności i zbóż. Polski rząd z determinacją podjął wyzwanie wyrównania kosztów. Dlatego dopłaty powyżej średniej unijnej będą już w tym naborze, a nabór na dopłaty do nawozów został przedłużony do 31 maja 2022!

DOPŁATY POWYŻEJ ŚREDNIEJ UNIJNEJ – JUŻ W TYM NABORZE!

Płatności bezpośrednie

Z tytułu poszczególnych płatności w ramach systemu płatności bezpośrednich rolnicy otrzymali ogółem ok. 103 mld zł (kampanie 2015-2021, stan na 6.05.2022 r.). Ze wsparcia bezpośredniego corocznie korzysta ok. 1,3 mln rolników, a już od br. rolnicy mogą ubiegać się o dodatkową płatność, tzw. Uzupełniającą Płatność Podstawową, w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Płatność służy realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi:
– gospodarstwa do 30 ha już od 2022 roku,
– gospodarstwa do 50 ha od 2023 roku.

DOPŁATY DO NAWOZÓW – PRZEDŁUŻENIE NABORU!

Wydłużono termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW – do 15 czerwca 2022 r., a dopłaty do nawozów mineralnych termin na składanie wniosków został wydłużony do 31 maja 2022! Przeznaczono na to 4 mld zł na zakupy dokonane w terminie 01.09.2021 – 15.05.2022. To 500 zł/ha upraw i do 250 zł/ha trwałych użytków zielonych

POLSKI ŁAD WSPARCIEM DLA ROLNICTWA

Polski Ład dla Polskiej wsi to ambitna strategia rozwojowa. Mieszkańcy wsi i rolnicy zasługują na zdecydowanie więcej niż otrzymywali za poprzednich rządów, stąd kompleksowy program dla wsi i rolnictwa!

Co do tej pory już udało się zrealizować?

•Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw – polscy rolnicy przez długi czas konkurowali w Unii Europejskiej na nierównych zasadach. Obecnie małe i średnie gospodarstwa otrzymują dodatek, który pozwala zwiększyć dopłatę do hektara – zrealizowane!
• Nowe i bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całej Polsce – dzięki temu możemy kupić bezpośrednio od rolnika jego produkty – zrealizowane!
• Większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – od 1 stycznia 2022 r. wprowadziliśmy wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększony został limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Zwiększony jest też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l. – zrealizowane!
• Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego – rolnicy, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny mogą teraz sprzedawać żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak sklepy, restauracje, stołówki na terytorium całego kraju – zrealizowane!
• Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w handlu artykułami rolno-spożywczymi – większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi – zrealizowane!

Jakie projekty są jeszcze w realizacji?

• Przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa – chcemy zmienić zasady dotyczące zawieszania wypłaty emerytur rolniczych w przypadku niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Już od 2022 r. rolnik emeryt, który nie może zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej ze względu na brak chętnych do przejęcia lub posiadania gospodarstwa rolnego, będzie mógł nadal prowadzić działalność rolniczą w tym gospodarstwie. Świadczenie nie ulegnie zawieszeniu maksymalnie przez 10 lat od nabycia prawa do emerytury rolniczej. Obecnie propozycja oczekuje na rozpatrzenie przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w realizacji.

• Ryczałt 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności – Magazynowanie wody opadowej i z roztopów to dziś warunek racjonalnego gospodarowania i zapobiegania suszy. Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 otrzyma ryczałt nawet do 15 tys. zł – w realizacji.

Co jeszcze planuje zrobić rząd?

• Więcej ziemi dla rolników – inicjatywa zakłada stworzenie centralnego systemu informatycznego katalogującego zasób państwowej ziemi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarządza w przybliżeniu 1,35 mln hektarów ziemi państwowej, z czego ok. 170 tys. jest jeszcze do rozdysponowania.

• Nowe i bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całej Polsce – rozpowszechniamy sprzedaż bezpośrednią głównie w miastach, przez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty, jako dnia sprzedaży bezpośredniej dla rolników zbywających swoje produkty.

• Program „Odbudowy polskiego przetwórstwa – 4,5 mld zł oraz inicjatywa „Ułatwienia dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny” – na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym.

Pomoc dla polskiej wsi:

• Zwiększenie retencji wody. 250 mln euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapewniliśmy dodatkowe środki w na inwestycje związane ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniem powodzi i suszy w zlewniach rolniczych.

• Tymczasowa pomoc nadzwyczajna dla rolników w sektorach hodowlanych (2015 r.) mająca na celu złagodzenie problemów rolników związanych z płynnością finansową. Polsce przyznano środki w kwocie ok. 28,9 mln euro, które przeznaczono na pomoc dla producentów mleka i świń. Z budżetu krajowego przyznano dodatkowe wsparcie w wysokości równej budżetowi unijnemu.

• Fundusz Gwarancji Rolnych został utworzony w lipcu 2019 roku wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków z PROW 2014-2020. Gwarancje udzielane są jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych w bankach kredytujących, które podpisały stosowne umowy portfelowe z BGK. Gwarancja może zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kapitału kredytu. Udzielenie gwarancji jest bezpłatne.

• Pomoc Covid-19 dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem (2020 r.) przeznaczona dla sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku tego kryzysu, tj. dla producentów świń, bydła, owiec, kóz, drobiu, roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych. Wypłacono pomoc w kwocie ok. 1,2 mld zł.

• Nadzwyczajna pomoc dla producentów w sektorach rolnych (2022) – Polsce przyznano pomoc w wysokości 44 mln euro, z kwoty 500 mln euro udostępnionej w skali Unii Europejskiej. Z puli środków finansowych przyznanej Polce realizowana jest obecnie pomoc dla producentów jabłek deserowych. Producenci jabłek deserowych otrzymają wsparcie finansowe za każdy kilogram jabłek objętych pomocą. Maksymalna ilość jabłek, która w ramach mechanizmu objęta zostanie pomocą, wyniesie 200 tys. ton. Wypłata pomocy musi nastąpić najpóźniej do 30 września 2022 r.

• Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro. Aktualnie trwają negocjacje z Komisją Europejską w zakresie uwag przez nią zgłoszonych do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Planujemy, że projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej zostanie przyjęty przez Komisje Europejską najpóźniej w drugiej połowie 2022 r., a jego wdrażanie rozpocznie się w 2023 r.

• Wprowadzenie systemu ubezpieczeń upraw rolnych – praca na roli to praca uzależniona od warunków atmosferycznych. Dzisiaj widzimy symptomy suszy, dlatego wprowadziliśmy system ubezpieczeń upraw rolnych z dużymi dotacjami – 65 proc. do składki ubezpieczeniowej.

• Wsparcia dla kół gospodyń wiejskich. Kwoty wsparcia finansowego od 2021 r. zostały zwiększone o 2 tys. zł. i wynoszą:

– 5 tysięcy złotych dla KGW liczących do 30 członków,
– 6 tysięcy złotych dla KGW liczących od 31 do 75 członków,
– 7 tysięcy złotych dla KGW liczących ponad 75 członków.

W tym roku koła gospodyń wiejskich otrzymały już 32 mln zł wsparcia z 70 mln złotych przewidzianych w tegorocznym budżecie. Łącznie Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały już 134 mln zł.