CBA zakończyła kontrolę w bialskim PEC. Na wnioski trzeba poczekać

Jak donoszą media, Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w bialskim PEC. Biuro nie informuje na razie o efektach swoich prac. Wciąż trwa śledztwo prokuratury dotyczące nieprawidłowości w związku z naliczaniem kar umownych przez zarząd PEC wobec wykonawcy nowej ciepłowni na biomasę. Jak informowaliśmy wcześniej, śledztwo zostało wszczęte po zgłoszeniu NIK.

Choć CBA zakończyła trwającą pół roku kontrolę w drugiej połowie grudnia 2022, wciąż trwają czynności pokontrolne. Z informacji, jaką przekazało „Dziennikowi Wschodniemu” CBA wynika, że dopiero po zakończeniu tych czynności zostaną podane informację o jej przebiegu.

Przypomnijmy, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w bialskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. To efekt zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli. NIK wykryła m.in., że nie naliczano należnych kar umownych wykonawcy ciepłowni na biomasę a zarząd PEC pobierał zbyt duże wynagrodzenia. Przypomnijmy, że w PEC wciąż trwa inna kontrola – Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Kontrola NIK dotyczyła lat 2018-2021 i została przeprowadzona w kilku komunalnych przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za ogrzewanie w województwie lubelskim. Badano m.in. inwestycje. Jak informuje NIK, „najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły budowy ciepłowni opalanej biomasą” w Białej Podlaskiej. Zdaniem kontrolerów PEC nie naliczyło wykonawcy kar umownych w kwocie ponad 6,5 mln zł; oraz wypłaciło wykonawcy robót 23 mln zł pomimo nieprzedłożenia przez niego dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, co naruszało przepisy Prawa zamówień publicznych. Stwarza to również ryzyko, że do spółki będą się zgłaszać podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.

Według NIK bialskie PEC naruszyło przepisy o zamówieniach publicznych, akceptując umowę o podwykonawstwo, w ramach której wykonawca zlecił realizację całości zamówienia podwykonawcy. „W kontrakcie na roboty budowlane nie zawarło postanowień dotyczących kar umownych z tytułu: braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu jej zapłaty” – wymienia kolejną nieprawidłowość NIK.

Izba sprawdziła także, że niektóre przedsiębiorstwa wypłacały członkom zarządów i rad nadzorczych nienależne pieniądze. PEC w Białej Podlaskiej tutaj też wypada fatalnie. Zdaniem kontrolerów w ciągu ostatnich lat menadżerom i nadzorcom wypłacono o prawie 300 tysięcy złotych więcej, niż się im należało.

Na nieprawidłowości w miejskiej spółce zwracali uwagę m.in. poseł Dariusz Stefaniuk i przewodniczący Rady Miasta Bogusław Broniewicz.