Prokuratura sprawdza bialskie PEC! Według NIK doszło tam do przestępstwa

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w bialskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. To efekt zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli. NIK wykryła m.in., że nie naliczano należnych kar umownych wykonawcy ciepłowni na biomasę a zarząd PEC pobierał zbyt duże wynagrodzenia. Przypomnijmy, że w PEC wciąż trwa inna kontrola – Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Kontrola NIK dotyczyła lat 2018-2021 i została przeprowadzona w kilku komunalnych przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za ogrzewanie w województwie lubelskim. Badano m.in. inwestycje. Jak informuje NIK, „najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły budowy ciepłowni opalanej biomasą” w Białej Podlaskiej. Zdaniem kontrolerów PEC nie naliczyło wykonawcy kar umownych w kwocie ponad 6,5 mln zł; oraz wypłaciło wykonawcy robót 23 mln zł pomimo nieprzedłożenia przez niego dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, co naruszało przepisy Prawa zamówień publicznych. Stwarza to również ryzyko, że do spółki będą się zgłaszać podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.

Według NIK bialskie PEC naruszyło przepisy o zamówieniach publicznych, akceptując umowę o podwykonawstwo, w ramach której wykonawca zlecił realizację całości zamówienia podwykonawcy. „W kontrakcie na roboty budowlane nie zawarło postanowień dotyczących kar umownych z tytułu: braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu jej zapłaty” – wymienia kolejną nieprawidłowość NIK.

Izba sprawdziła także, że niektóre przedsiębiorstwa wypłacały członkom zarządów i rad nadzorczych nienależne pieniądze. PEC w Białej Podlaskiej tutaj też wypada fatalnie. Zdaniem kontrolerów w ciągu ostatnich lat menadżerom i nadzorcom wypłacono o prawie 300 tysięcy złotych więcej, niż się im należało.

CZYTAJ TAKŻE: https://podlaski.info/2022/10/27/gigantyczne-premie-w-pec-a-dla-mieszkancow-podwyzki-zaskakujacy-wpis-przewodniczacego-rady-miasta/

Nieprawidłowości w bialskim PEC były zdaniem NIK tak poważne, że skierowała w tej sprawie zawiadomienie a ta wszczęła śledztwo. Chodzi o nieumyślne wyrządzenie komunalnej spółce szkody w wielkich rozmiarach. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów w tej sprawie.

CZYTAJ TAKŻE: https://podlaski.info/2022/06/30/cba-u-kumpla-litwiniuka-sprawdzaja-budowe-cieplowni-na-biomase/

Źródło: NIK Autor: red.